Sve ponude za doček Nove 2019. godine u Beogradu možete videti prateći link:
Nova godina Beograd

Arhiva: Doček Nove godine u Sofiji

Doček Nove godine u Sofiji - Novogodišnji aranžmani
Nova godina 2017. - Sofija
Nova godina 2017. - Sofija
Nova godina 2017. - Sofija
Nova godina 2017. - Sofija
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
Nova godina u Sofijii - 2 dana, autobusom

Termin:
31.12.2016. - 01.01.2017.
Sofija je glavni i najveći grad Bugarske. Nalazi se na zapadu zemlje, u Sofijskoj oblasti. Prostire se na površini od 492 kvadratna kilometra, a u njoj živi oko 1 260 000 stanovnika. Sofija je trinaesta po veličini prestonica u Evropskoj uniji, a ujedno je politički, ekonomski, obrazovni, kao i kulturni centar Bugarske.Tokom svoje duge istorije stalno se razvijala, a svaki istorijski period ga je obogatio brojnim tragovima koji danas upotpunjuju njegov izgled, tako da je danas krase mnoge arhitektonske i istorijske znamenitosti.

Program putovanja:
1. dan 31.12.2016. Beograd - Sofija
Polazak iz Beograda sa parkinga u Bloku 42 (preko puta ulaza na buvlju pijacu) u 05:30h. Lagana vožnja kroz Srbiju i Bugarsku sa usputnim pauzama radi odmora i graničnih formalnosti. Dolazak u Sofiju oko podneva. Obilazak grada: Crkva Aleksandra Nevskog, Nacionalni teatar, stara Crkva Sv. Sofije, Ruska Crkva, Rotonda, arheološki muzej, Crkva Sv. Nedelje, Sobranje...Slobodno vreme za šoping i individualne aktivnosti. Doček Nove 2017. godine.
2. dan 01.01.2017. Sofija - Beograd
U ranim jutarnjim časovima povratak za Srbiju. Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima. Kraj programa.

Cena aranžmana: 29 €

Cena aranžmana obuhvata:
- prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili duble decker, klima, audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu
- troškove organizacije i vođstva puta
- usluge strucnog pratioca grupe tokom putovanja predvidjenog programom

Cena aranžmana ne obuhvata:
- ulaznice i fakultativne izlete
- individualne troškove
- putno osiguranje u iznosu od 1 € po osobi/ dnevno (17-71g), 0,5 € (0,6 - 16,99 g), 2 € (71-84g). Suma osiguranja 30.000 €

Uslovi plaćanja i ostale napomene:
- Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin Banke na dan uplate.

Uslovi plaćanja:
- 30% prilikom rezervacije, ostatak 20 dana pred put
- Platne i kreditne kartice (Broj rata u zavisnosti od banke i tipa kartice)
- Čekovima gradjana na 2 mesečne rate
- Putem administrativne zabrane na 2 mesečne rate

Vize:
- Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova, mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši prestali su da važe 31.12.2011. godine. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU
- Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.
- Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.

Napomene u vezi fakultativnih izleta:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

Opšte napomene:
- Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme, mesto polaska.
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.
- Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
- Organizator putovanja može promeniti ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.
- Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (tax free)
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.
* za sve informacije pozovite se na www.nova-godina.co.rs
+381 11 63 01 121
+381 11 63 01 120
+381 11 33 46 324
Simina 21, Beograd,
Beograd,
Srbija (RS)