sledeća
Doček Nove godine 2017. - Budimpešta, 2 dana autobusom
Doček Nove godine 2017. - Budimpešta, 2 dana autobusom
Sve ponude za doček Nove 2019. godine u Beogradu možete videti prateći link:
Nova godina Beograd

Arhiva: Budimpešta - doček Nove godine

Budimpešta - doček Nove godine - Novogodišnji aranžmani
Nova godina 2017. - Budimpešta, 3 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Budimpešta, 3 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Budimpešta, 3 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Budimpešta, 3 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Budimpešta, 3 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Budimpešta, 3 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Budimpešta, 3 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Budimpešta, 3 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Budimpešta, 3 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Budimpešta, 3 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Budimpešta, 3 dana / 2 noći
Nova godina 2017. - Budimpešta, 3 dana / 2 noći
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
Nova godina 2017. - Budimpešta
Autobusom, 3 dana / 2 noći

Paket aranžman - prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada

Termin polaska: 31. Decembar 2016.
Troškovi rezervacije 300,00 din.
Budimpešta, glavni grad Mađarske sa dva miliona stanovnika, sastoji se od brežuljkastog Budima i ravničarske Pešte. Budim sa tvrđavom, slikovitim ulicama i vinskim lokalima, odaje raspoloženje po kom je grad bio čuven i pre pojave modernog turizma, dok je Pešta središte privrednog i kulturnog života.

Program putovanja:
1. Dan putovanja (31.12.2016 Subota), Beograd - Budimpešta - Krstarenje Dunavom
Sastanak grupe u 04.30h na autobuskoj stanici Lasta (Železnička bb, u neposrednoj blizini glavne autobuske stanice) u Beogradu. Predviđeno vreme polaska sa lastinog dolaznog perona u 05.00 časova. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima. Po dolasku u Budimpeštu, panoramsko razgledanje grada autobusom u zavisnosti od prohodnosti u gradu kao i vremenskih uslova (Trg heroja, Andraši bulevar, Lančani most, Ribarske kule, Matijina crkva). Smeštaj u hotel (posle 15.00h prema hotrelskim pravilima). Praznični doživljaj grada na Dunavu, upotpuniće romantično krstarenje Dunavom (fakultativno). Doček najluđe noći na peštanskim ulicama i trgovima (individualno). Srećna Nova godina. Noćenje.
2. Dan (01.01.2017 Nedelja), Budimpešta - Sent Andreja
Doručak. Slobodno vreme u Budimpešti za individualne aktivnosti a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet u Sent Andreju, živopisno mestašce nadomak Budimpešte nekada naseljeno pretežno Srbima a danas prepuno uspomena. Obiđite Trg Vuka Karadžića, Požarevačku crkvu, kuću J. Ignjatovića, Grčku crkvu, muzej Srpske pravoslavne crkve, Beogradsku crkvu, krst Kneza Lazara, galerije, suvenirnice, muzej marcipana i srpsku kafanu. Povratak u Budimpeštu i u večernjim satima mogućnost organizovanja (fakultativno) večere u tipičnoj mađarskoj čardi. Noćenje.
3. Dan (02.01. 2017 Ponedeljak), Budimpešta - Beograd
Doručak. Napuštanje hotela posle doručka. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet - poseta tržnom centru Kampona i obilazak Tropikarijuma, gde je na veoma zanimljiv način prikazan biljni i životinjski svet tropskih predela. Oko 17.00h polazak grupe sa dogovorenog mesta ka Srbiji. Dnevno - noćnja vožnja preko Horgoša, Subotice i Novog Sada sa usputnim pauzama radi odmora i carinskih formalnosti. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko ponoći (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

Cena:
Hotel Danubius Budapest 4* 109 eur

Popusti za decu u sobi sa dve punoplatežne osobe: Na upit.
Rezervacija jednokrevetne soba je moguća isključivo na upit i iznosi 59 eur za hotel Budapest 4*.

Cene fakultative:
- vožnja brodom 12 eur;
- večera u čardi 35 eur;
- poseta Tropikarijumu 12 eur;
- poseta Sent Andreji 10 eur.
Minimum 25 prijavljenih osoba je potrebno da bi se fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, koju putnici nisu u obavezi da prihvate.

Uslovi Plaćanja: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne Banke Intesa za efektivu, na dan uplate.
Način Plaćanja: Prilikom rezervacije plaća se 49 eur po osobi (u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan uplate), a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana na dve mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Aranžman obuhvata: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, panoramsko razgledanje Budimpešte, dva noćenja sa doručkom u hotelu Budapest 4* u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u Budimpešti, usluge vodiča - pratioca prema programu za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

Aranžman ne obuhvata: Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera - Pro Family Travel Utazasi Iroda), individualne troškove i ostale nepomenute troškove. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Pro Family Travel Utazasi Iroda - Berzenczey u. 39-41- Budapest.

Osiguranje: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 336 din sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja)

Opis hotela:
Danubius Hotel Budapest 4* nalazi se na budimskoj strani i do centra grada stiže se direktnom autobuskom linijom (br. 5) za oko dvadesetak minuta. Sve sobe sa TWC-om, TV-om i telofonom. U sastavu hotela nalaze se restoran, sauna (uz doplatu). Doručak je švedski sto - samoposluživanje. www.danubiushotels.com/

Važna napomena: U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.
Napomene: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.
Upozorenje: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.
Važno: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu Tax Free, pa Vas molimo da to imate u vidu.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU.
- Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
- Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
- Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Agencija ne može imati uticaja.
Važno obaveštenje: Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
- Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Organizatora, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja.

Aranžman je rađen na bazi minimum 50 putnika.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
* za sve informacije pozovite se na www.nova-godina.co.rs
+381 11 322 21 34
+381 11 334 77 08
+381 11 334 76 25
Terazije 3, Beograd

agencija@mladostturist.rs
,
Beograd,
Srbija (RS)