prethodna
Budimpešta - doček Nove godine
Budimpešta - doček Nove godine
sledeća
Doček Nove godini u Budimpešti
Doček Nove godini u Budimpešti
Sve ponude za doček Nove 2019. godine u Beogradu možete videti prateći link:
Nova godina Beograd

Arhiva: Doček Nove godine 2017. - Budimpešta, 2 dana autobusom

Doček Nove godine 2017. - Budimpešta, 2 dana autobusom - Novogodišnji aranžmani
Nova godina 2017. - Budimpešta, 2 dana autobusom
Nova godina 2017. - Budimpešta, 2 dana autobusom
Nova godina 2017. - Budimpešta, 2 dana autobusom
Nova godina 2017. - Budimpešta, 2 dana autobusom
Nova godina 2017. - Budimpešta, 2 dana autobusom
Nova godina 2017. - Budimpešta, 2 dana autobusom
Nova godina 2017. - Budimpešta, 2 dana autobusom
Nova godina 2017. - Budimpešta, 2 dana autobusom
Nova godina 2017. - Budimpešta, 2 dana autobusom
Nova godina 2017. - Budimpešta, 2 dana autobusom
Nova godina 2017. - Budimpešta, 2 dana autobusom
Nova godina 2017. - Budimpešta, 2 dana autobusom
broj osoba cenabr.danasmeštaj vrsta usluge prevoz
Nova godina 2017. - Budimpešta, 2 dana autobusom
Paket aranžman - prevoz i panoramsko razgledanje grada

Troškovi rezervacije 300,00 din

Termin:
31.12.2016.
Budimpešta, glavni grad Mađarske sa dva miliona stanovnika, sastoji se od brežuljkastog Budima i ravničarske Pešte. Budim sa tvrđavom, slikovitim ulicama i vinskim lokalima, odaje raspoloženje po kom je grad bio čuven i pre pojave modernog turizma, dok je Pešta središte privrednog i kulturnog života.

Program putovanja:
1. Dan putovanja, (31.12.2016. Subota) Beograd - Budimpešta
Sastanak grupe u 04.30h na autobuskoj stanici lasta (Železnička bb, u neposrednoj blizini glavne autobuske stanice) u Beogradu. Predviđeno vreme polaska sa lastinog dolaznog perona u 05.00 časova. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima. Po dolasku u Budimpeštu panoramsko razgledanje grada autobusom u zavisnosti od prohodnosti u gradu kao i vremenskih uslova (Trg heroja, Andraši bulevar, Lančani most, Ribarske kule, Matijina crkva). Praznični doživljaj grada na Dunavu upotpuniće romantično krstarenje Dunavom (fakultativno). Doček najluđe noći na peštanskim ulicama
i trgovima (individualno). Srećna Nova godina.
2. Dan, (01.01.2017. Nedelja) Budimpešta - Beograd
Posle ponoći, sastanak sa vodičem u dogovoreno vreme (oko 01.30h) na dogovorenom mestu, polazak za Srbiju. Noćna vožnja preko Subotice i Novog Sada sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko 09.00h (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

Aranžman obuhvata:
Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, panoramsko razgledanje Budimpešte, usluge vodiča - pratioca prema programu za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

Aranžman ne obuhvata:
Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera - Pro Family Travel Utazasi Iroda), individualne troškove i ostale nepomenute troškove. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Pro Family Travel Utazasi Iroda - Berzenczey u. 39-41- Budapest.

Uslovi plaćanja:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Banke Intesa za efektivu, na dan uplate.

Cene fakultative:
Vožnja brodom 12 eur. Minimum 25 prijavljenih putnika je potrebno da bi se fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, koju putnici nisu u obavezi da prihvate.

Način plaćanja:
Prilikom rezervacije plaća se 15 eur po osobi (u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke
Intesa na dan uplate) a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 25 dana pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana na jednu mesečnu ratu bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Osiguranje:
Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 224 din. sa osiguranom
sumom do 25.000 eur, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja). Deca po ovom programu ne ostvaruju popust.

Napomena:
Molimo da uzmete u obzir da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade i postoji mogućnost izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Obaveštavaju se putnici, s obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije i radi potpune I bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje

Aranžman je rađen na bazi minimum 50 putnika.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije.

Napomene: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa -cena je podložna promeni.
Upozorenje: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku
trajanja aranžmana.
Važno: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu tax free, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti
onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje.
* za sve informacije pozovite se na www.nova-godina.co.rs
+381 11 322 21 34
+381 11 334 77 08
+381 11 334 76 25
Terazije 3, Beograd

agencija@mladostturist.rs
,
Beograd,
Srbija (RS)